فضای سبز شهرداری آمل
 
?
مهندس محبوبه عليزاده
ایشان داراي مدرك كارشناسي با گرايش باغباني وكارشناسي ارشد با گرايش مديريت كشاورزي و در حال حاضر دانشجوي دكتراي اقتصاد كشاورزي می باشند.