فضای سبز شهرداری آمل
          سال جهش تولید گرامی باد                     هفته دفاع مقدس گرامی باد