فضای سبز شهرداری آمل
          سال«تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» گرامی باد