سال«تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» گرامی باد          
 
تعدادبازدید »873
تاریخ » ۱۳۹۵/۵/۳
?
آگهی مزایده پارکینگ

به گزارش روابط عمومی سازمان پارکها وفضا ی سبز شهرداری آمل

این سازمان در نظر دارد تا  به موجب مصوبه شماره 4 مورخ1395/03/29 شورای محترم سازمان

 نسبت به واگذاری پارکینگ های عمومی این سازمان واقع در جنب ساختمان نظام مهندسی و زیر پل معلق وبه مدت یکسال از طریق مزایده کتبی به بخش خصوصی واگذار نماید.

علاقمندان می توانند حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از انتشار نوبت دوم آگهی جهت دریافت اسناد مزایده به امور حقوقی سازمان

 به آدرس : آمل خیابان امام رضا (ع) –رضوان 8 مراجعه ویا با شماره تلفن 43271593-011 تماس حاصل فرمایند.