سال جهش تولید گرامی باد          
 
برگزاری کلاس آموزشی در مدارس شهر

مدرسه  دخترانه فرهنگ
آیا میدانستیدگیاهان می شنوند؟
!   

نتایج تحقیقات مختلف نشان می‌دهد که موسیقی بر پدیده‌های متفاوت جوانه زدن، رشد، نمو و تکوین گیاهان و پدیده‌های فیزیولوژیک مثل فتوسنتز و نیز زمان و میزان گل دهی و عملکرد گیاهان موثر است.
ابتدا تصور بر این بود که هیچ احساس درک و حافظه‌ای در گیاهان وجود ندارد ولی آزمایش های مختلف خلاف این مساله را ثابت کرده است

بررسی در دو گروه گیاه که یکی در مجاورت موسیقی ملایم قرار داشتند.ودیگری در محیط به دور از آن

نتایج تحقیقات نشان دادکه گیاهانی در معرض موسیقی بودند از نظر  جوانه زدن، رشد، نمو و پدیده‌های فیزیولوژیک مثل فتوسنتز و نیز زمان و میزان گل دهی از  عملکرد بالاتر وبهتری برخودار بودند..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آیا می دانستید آلودگی هوا باعث  کاهش بوی گل ها می شود

آلودگی ناشی از اتومبیلها،شدت بوی گلها را کاهش می دهد و مانع از توانایی حشرات گرده افشان برای ردیابی منبع بو می گردد. مولکولهای بوی تولید شده توسط گلها در محیطهایی با آلودگی کمتر تافاصله تقریبی 1000  متری منتقل می شوند، اما در محیطهای آلوده امروزی شهرها ممکن است تنها، تا فاصله 300 متر منتقل شوند ، به نظر می رسد که این امر در گرده افشانی محلی گلها مشکل ایجاد می نماید.

 و برای حشرات گرده افشانی  که تلاش می کنند غذای کافی برای پایداری جمعیت خود و گیاهان گلدار بیابند نیز مضرمی باشد ، همچنین گرده افشانی کافی برای تکثیر وتنوع گونه های گیاهی نیز انجام نمی شوند.
مطالعات دیگری نشان داده اند که جمعیت زنبورها به ویژه زنبور عسل و پروانه ها در سالهای اخیر بسیار کاهش یافته است. محققان ، آلودگی هوا به ویژه در تابستان را به عنوان یک فاکتور تاثیر گذار در این خصوص می دانند..
ثبات مولکولهای بوی ایجاد شده توسط گلها بسیار کم بوده و ساختار بوی آنها به سرعت توسط مواد آلوده کننده مانند ازن ، رادیکالهای نیترات و هیدروکسیل، تغییر می یابد ، در نتیجه بویی که در مسافت دورتری از گل حس می شود مانند بوی خود گل نمی باشد. محققان میزان بو و فاصله ای که بو می تواند تحت شرایط مختلف ( از مناطق غیر آلوده تا شهرهای بزرگ) منتقل شود را بررسی نموده و به این نتیجه رسیده اند که آلودگی هوا ناشی از اتومبیلها و صنعتی شدن ، بوی گلها را زایل می گرداند.